Δυναμική του δημοσίου χρέους, οικονομική πολιτική και κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα: μία σημείωση – Munich Personal RePEc Archive

Δυναμική του δημοσίου χρέους, οικονομική πολιτική και κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα: μία σημείωση

Mariolis, Theodore and Papoulis, Κostas (2010): Δυναμική του δημοσίου χρέους, οικονομική πολιτική και κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα: μία σημείωση. Published in: Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη/Social Cohesion and Development , Vol. 5, No. 1 (December 2010): pp. 27-40.

via Δυναμική του δημοσίου χρέους, οικονομική πολιτική και κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα: μία σημείωση – Munich Personal RePEc Archive.

Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers like this: