Category Archives: Ιστορια (Πριν το 2οΠΠ)

ΩΓΥΓΙΑ ‘Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) / ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Περιέχουσα των Αρχαιοτάτων Εθνών, ή των δύο Πρώτων Αιώνων του Αδήλου και Ηρωικού, την Ιστορίαν, τας Κοσμογονίας, Θεογονίας, την αρχήν και πρόοδον της Ειδωλολατρείας, και πάσης Κτιστολατρείας, τας Ιεροπραξίας, Ιεροσκοπίας, Μυθολογίαν πληρεστάτην των Θεών και Ηρώων κατά γενεαλογίαν, σαφηνιζομένην δια της Ιστορίας και Αλληγορίας, τας Τελετάς, τους Αγώνας, τα Μαντεία, και πάντα τα συμβεβηκότα και Έθιμα, προς γνώσιν της Αρχαιολογίας, και κατάληψιν των Ποιητών και Συγγραφέων, συνταχθείσα ΥΠΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΟΥ, Καθηγητού της Ελληνικής γλώσσης εν τη εν Βιέννη της Αουστρίας Καισαροβασιλική Ακαδημία των Ανατολικών γλωσσών. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

via ΩΓΥΓΙΑ ‘Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) / ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Φωτογραφίες του καθεστώτος Μεταξά (4ης Αυγούστου) | Metaxas Project

via Φωτογραφίες του καθεστώτος Μεταξά (4ης Αυγούστου) | Metaxas Project

Winston Churchill ‘ordered assassination of Mussolini to protect compromising letters’ – Telegraph

Winston Churchill ‘ordered assassination of Mussolini to protect compromising letters’
Winston Churchill ordered the assassination of Benito Mussolini as part of a plot to destroy potentially compromising secret letters he had sent the Italian dictator, a leading French historian has suggested.

via Winston Churchill ‘ordered assassination of Mussolini to protect compromising letters’ – Telegraph

“Το αληθινό πρόσωπο της αρχαίας Σπάρτης” – YouTube

via “Το αληθινό πρόσωπο της αρχαίας Σπάρτης” – YouTube

Άρχισε η καταβολή των αποζημιώσεων για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Η ιστορία ξεκινά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εύποροι Έλληνες που ζούσαν στη Σμύρνη, ως επί το πλείστον έμποροι, ασφαλίστηκαν στη New York Life, η οποία σταμάτησε να δραστηριοποιείται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1914. Ακολούθησαν οι γενοκτονίες των Αρμενίων, των Ποντίων και των Μικρασιατών και η Μικρασιατική Καταστροφή, την περίοδο 1915-1923. Χιλιάδες αρμένιοι και έλληνες ασφαλισμένοι της εταιρείας αφανίστηκαν ή εκτοπίστηκαν χωρίς να πάρουν ποτέ όσα δικαιούνταν από την ασφάλεια. Σχεδόν εκατό χρόνια μετά, ο αρμενικής καταγωγής δικηγόρος Βαρτκές Γεγκαγιάν άρχισε να ψάχνει τη λίστα με τα ονόματα των αρμενίων ασφαλισμένων της New York Life. Μετά από δικαστικούς αγώνες άνοιξε τα αρχεία της εταιρείας, που παραμένει εν λειτουργία, και βρήκε 2.300 αρμένιους δικαιούχους αλλά και έλληνες. Η New York Life τον Σεπτέμβριο του 2008 δημοσιοποίησε λίστα με ονόματα 1.031 ασφαλισμένων ελλήνων, καλώντας τους δικαιούχους να καταθέσουν δικαιολογητικά μέχρι τις 31 Μαρτίου 2009, για να λάβουν την αποζημίωσή τους. Το ποσό που δικαιούνταν ανερχόταν σε 15 εκ. δολάρια.

via Άρχισε η καταβολή των αποζημιώσεων για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Ε.ΠΑ.Μ. – Το θρησκευτικό φαινόμενο & η ιστορική του πορεία, E-ROI 20 Ιουλ 2018 – YouTube

Ο δικηγόρος Άρης Λαμπρόπουλος και η ιατρός – συγγραφέας Ευγενία Στρατηγάκη, συζητούν με τον συγγραφέα Φώτη Τερζάκη, με θέμα: ​Το θρησκευτικό φαινόμενο και η ιστορική του πορεία, , μέσα από τον διαδικτυακό σταθμό E-ROI, Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018.

via Ε.ΠΑ.Μ. – Το θρησκευτικό φαινόμενο & η ιστορική του πορεία, E-ROI 20 Ιουλ 2018 – YouTube

Πρώτο μέρος της σειράς – «Ελλάδα και χρέος: Δύο αιώνες ανάμειξης των πιστωτών» Η ανεξάρτητη Ελλάδα γεννήθηκε με ένα απεχθές χρέος :: Rproject

Τρα­πε­ζί­τες του Λον­δί­νου εξέ­δι­δαν τί­τλους για λο­γα­ρια­σμό των δα­νει­ζό­με­νων κρα­τών και τους που­λού­σαν στο χρη­μα­τι­στή­ριο του City. Είναι ση­μα­ντι­κό να γνω­ρί­ζου­με ότι τις πε­ρισ­σό­τε­ρες φορές οι τί­τλοι πω­λού­νταν κάτω από την ονο­μα­στι­κή τους αξία (βλέπε σε φω­το­γρα­φία έναν τίτλο του 1825 αξίας 100 λιρών). Κάθε τί­τλος, που είχε εκ­δο­θεί για την Ελ­λά­δα με ονο­μα­στι­κή αξία εκατό λίρες, που­λιό­ταν για 60 λίρες.(3) Έτσι, η Ελ­λά­δα έλαβε λι­γό­τε­ρες από 60 λίρες, αν αφαι­ρέ­σου­με τη με­γά­λη προ­μή­θεια που λάμ­βα­νε η εκ­δο­τι­κή τρά­πε­ζα, για την ανα­γνώ­ρι­ση ενός χρέ­ους 100 λιρών. Αυτό μας επι­τρέ­πει να εξη­γή­σου­με γιατί το δά­νειο αξίας 2.8 εκα­τομ­μυ­ρί­ων λιρών με­τα­φρά­στη­κε τε­λι­κά σε πλη­ρω­μή μόνο 1.3 εκα­τομ­μυ­ρί­ων λιρών στην Ελ­λά­δα. Πρέ­πει επί­σης να λά­βου­με υπόψη μας δύο ση­μα­ντι­κούς πα­ρά­γο­ντες. Αν και ο τόκος για τους ελ­λη­νι­κούς τί­τλους ήταν 5%, υπο­λο­γι­ζό­ταν με βάση την ονο­μα­στι­κή τους αξία, συ­νε­πώς οι ελ­λη­νι­κές αρχές έπρε­πε να κα­τα­θέ­τουν κάθε χρόνο 5 λίρες στον κά­το­χο τί­τλου ονο­μα­στι­κής αξίας 100 λιρών, κάτι που τον συ­νέ­φε­ρε εξαι­ρε­τι­κά, αφού στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα λάμ­βα­νε τόκο 8,33% (και όχι 5%). Αντι­θέ­τως, για το δα­νει­ζό­με­νο κρά­τος το κό­στος ήταν εξω­φρε­νι­κό. Στην ελ­λη­νι­κή πε­ρί­πτω­ση, οι ελ­λη­νι­κές αρχές έλα­βαν 1.3 εκα­τομ­μύ­ρια, αλλά έπρε­πε να απο­πλη­ρώ­νουν κάθε χρόνο το­κο­χρε­ο­λύ­σια για τα 2.8 εκα­τομ­μύ­ρια. Ήταν ανυ­πό­φο­ρο.

via Πρώτο μέρος της σειράς – «Ελλάδα και χρέος: Δύο αιώνες ανάμειξης των πιστωτών» Η ανεξάρτητη Ελλάδα γεννήθηκε με ένα απεχθές χρέος :: Rproject

Forgotten History: The Klan vs. Americans of Greek Heritage in an Era of Hate and the Birth of the Ahepa – The Pappas Post

he Klan Grand Dragon of Oregon said in a spirited speech in Atlanta: “The Klan in the western states has a great mission to perform. The rapid growth of the Japanese population and the great influx of foreign laborers, mostly Greeks, is threatening our American institutions; and, Klans in Washington, Oregon and Idaho are actively at work to combat these foreign and un-American influences.”

Probably the most blatant hard-line bullying, almost humorous, occurred in Pensacola, Florida. A Klansman handed a note to a Greek restaurateur which read: “You are an undesirable citizen. You violate the Federal Prohibition Laws and laws of decency and are a running sore on society. Several trains are leaving Pensacola daily. Take your choice but do not take too much time. Sincerely in earnest, KKK.”

via Forgotten History: The Klan vs. Americans of Greek Heritage in an Era of Hate and the Birth of the Ahepa – The Pappas Post

Το φιάσκο του Τσόρτσιλ στα Δωδεκάνησα και ο λιμός στην Ινδία – του Μιχάλη Γιαννεσκή

Το 1915, κατά τη διάρκεια του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Τσόρτσιλ ήταν ο ιθύνων νους της απόβασης συμμαχικών δυνάμεων στα Δαρδανέλια. Η απόβαση απέτυχε παταγωδώς: 45.000 στρατιώτες των Συμμάχων σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των μαχών στα Δαρδανέλια. Οι μάχες αποτέλεσαν τη μοναδική νίκη της Τουρκίας στον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, προσωπικό θρίαμβο για έναν από τους διοικητές των τουρκικών δυνάμεων, τον Κεμάλ Ατατούρκ, και εξευτελισμό του Τσόρτσιλ, ο οποίος παραιτήθηκε από το αξίωμα του Υπουργού Πολεμικού Ναυτικού.

Τρία χρόνια αργότερα, ο Τσόρτσιλ, αρχικά ως Υπουργός Πολεμοφοδίων και μετέπειτα ως Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, ήταν ένας από τους πρωτεργάτες της «πιο κακοσχεδιασμένης και ανεπαρκώς προγραμματισμένης στρατιωτικής επιχείρησης του 20ου αιώνα», της επέμβασης βρετανικών δυνάμεων στην βόρεια Ρωσία κατά των Μπολσεβίκων. Η επέμβαση στέφτηκε με πλήρη αποτυχία.

Περίπου 25 χρόνια αργότερα, ο Τσόρτσιλ ήταν πρωθυπουργός και Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας και σχεδίασε μόνος του μια στρατιωτική επέμβαση στο Αιγαίο. Όπως αναφέρει στο ημερολόγιό του ο Άλαν Μπρουκ, ο τότε αρχηγός των βρετανικών δυνάμεων και στρατιωτικός σύμβουλος του Βρετανού πρωθυπουργού, ο Τσόρτσιλ «είχε καταληφθεί από μια φρενίτιδα ενθουσιασμού για την επίθεση [στο Αιγαίο]». Προς υποστήριξη του σχεδίου του, ο Τσόρτσιλ είχε κάνει μακροχρόνιες – αλλά αποτυχημένες – προσπάθειες να πείσει την Τουρκία να συμμετάσχει στον πόλεμο με την μεριά των Συμμάχων.

via Το φιάσκο του Τσόρτσιλ στα Δωδεκάνησα και ο λιμός στην Ινδία – του Μιχάλη Γιαννεσκή

Ελληνικό Αλφάβητο. Η ιστορία και η δύναμη ενός πνευματικού υπερόπλου – Αντώνιος Αντωνάκος – YouTube

via Ελληνικό Αλφάβητο. Η ιστορία και η δύναμη ενός πνευματικού υπερόπλου – Αντώνιος Αντωνάκος – YouTube

When Thousands of Greek Men Left the United States to Fight the Turks – The Pappas Post

When the first Balkan Wars between Greece and Turkey erupted in 1912, an estimated 25,000 Greek immigrants who had made America their new home packed their belongings and returned to their homeland to defend Greece.

An entire battalion was created from New York City’s Greek population alone. The New York battalion purchased uniforms, equipment, and rifles from the state of New York. The New York National Guard also assisted the Greek cause by offering basic training in military discipline, hygiene, firearms, and the field guns themselves to the newly formed volunteer unit.

Other artillery and infantry units were formed in communities around the country. Overall, the American media dubbed these Greeks the “Sacred Battalions” because they considered their mission to defend their patrida— or homeland— a sacred one.

via When Thousands of Greek Men Left the United States to Fight the Turks – The Pappas Post

When Thousands of Greek Women Arrived as Picture Brides – The Pappas Post

More than a half million Greeks emigrated to the United States between 1880 and 1920— ninety percent of whom were men, creating a demographic nightmare for their future as a community, namely— the lack of women.

As a result, the era of the picture bride was born and thousands of young Greek women were sent to America, many only after having seen their prospective husbands in a photograph that was sent to the village from faraway America by a friend or relative attempting to make the connection, or from a marriage agency set up in the immigrant communities abroad.

It was a dangerous journey for unwed girls, and although some were enthusiastic to leave Greece for the mythical New World, many were forced against their will to leave and begin new lives with stage— often much older— men.

via When Thousands of Greek Women Arrived as Picture Brides – The Pappas Post

Χρωστάμε τη δημοκρατία σ’ έναν αδιόρθωτο γλεντζέ

Ο Κλεισθένης, που από την αρχή του χορού παρακολουθούσε με μεγάλη δυσφορία τα καμώματα του μέλλοντος γαμπρού, στο σημείο αυτό έχασε την υπομονή του. Έξω φρενών σταμάτησε τον αυλητή και φώναξε στον χορευτή:

«Ὦ παῖ Τεισάνδρου, ἀπορχήσαό γε μὲν τὸν γάμον!» (δηλαδή: γιε του Τεισάνδρου, με το χορό σου έχασες τον γάμο)

Του Ιπποκλείδη δεν ίδρωσε το αυτί και απάντησε ανέμελα στον αμφιτρύωνά του:

«Οὐ φροντὶς Ἱπποκλείδῃ» (δε σκοτίζεται ο Ιπποκλείδης)

Έτσι ο Κλεισθένης, αφού αποχαιρέτησε τους καλεσμένους του, δίνοντας στον καθένα τους (και στον Ιπποκλείδη) πλούσια δώρα, κράτησε για γαμπρό του τον άλλον Αθηναίο υποψήφιο, τον Μεγακλή του Αλκμαίωνος, που τον πάντρεψε με την Αγαρίστη.

Από το γάμο τους γεννήθηκε ένας γιος, που πήρε το όνομα του παππού του, Κλεισθένης Μεγακλέους, ο οποίος πρωτοστάτησε στην εκδίωξη των Πεισιστρατιδών και την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας στην Αθήνα. Μια κόρη του νεότερου Κλεισθένη λεγόταν επίσης Αγαρίστη και ήταν η γιαγιά του Περικλή.

via Χρωστάμε τη δημοκρατία σ’ έναν αδιόρθωτο γλεντζέ

Ο πόλεμος της Εκκλησίας για να χαθεί κάθε ίχνος μιας ξεχασμένης αίρεσης

Λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, κοντά στην περιοχή της αρχαίας Πέλλας, βρίσκονται μια σειρά από παράξενα μεσαιωνικά μνημεία, που μέχρι πρόσφατα προβλημάτιζαν τους αρχαιολόγους, ενώ ενοχλούσαν και συνεχίζουν να ενοχλούν τη, γνωστή για την αλαζονεία και μισαλλοδοξία της, Ορθόδοξη Εκκλησία της χώρας μας. Πρόκειται για δεκάδες λίθινους σταυρούς, κυκλικού τύπου, που ορισμένοι φτάνουν σε ύψος τα δύο μέτρα. Τυλιγμένοι με λειχήνες, λυγισμένοι και φθαρμένοι από το βάρος των αιώνων αυτοί οι αινιγματικοί σταυροί είναι μοναδικοί στον ελλαδικό χώρο και αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες όχι μόνον της παρουσίας αλλά και της ακμής κατά το Μεσαίωνα θρησκευτικών ομάδων που δεν άνηκαν στο ορθόδοξο δόγμα, που υιοθετήθηκε επίσημα από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία

via Ο πόλεμος της Εκκλησίας για να χαθεί κάθε ίχνος μιας ξεχασμένης αίρεσης

Μοραΐτες Οπλαρχηγοί του 1821

Ακολουθεί ο κατάλογος με τα ονοματεπώνυμα των σημαντικότερων οπλαρχηγών (καπετανέων) των επαρχιών της Πελοποννήσου κατά την Επανάσταση του 1821. Χρησιμοποιείται η διοικητική διαίρεση των επαρχιών (καζάδων) κατά την περίοδο της Οθωμανοκρατίας. Συμπεριλαμβάνεται χάρτης με τα όρια και τις έδρες των καζάδων, τα ονόματα των τμημάτων τους (κόλια ή σέμτια) ή ονόματα σημαντικών χωριών ή συστάδων χωριών.

Επίσης γίνεται και πληθυσμιακή εκτίμηση των επαρχιών αυτών με βάση υπάρχοντα στοιχεία, για την περίοδο πρακτικά μετά την άλωση της Τριπολιτσάς – έδρας του πασαλικίου του Μοριά. Οι οπλαρχηγοί που περιλαμβάνονται είναι οι σημαντικότεροι, με βάση τη φήμη τους (μέσα απο τα απομνημονεύματα των αγωνιστών), την στρατιωτική τους δύναμη ή το μέγεθος των χωριών τους, με βάση κυρίως τα στοιχεία του Φωτάκου. Προφανώς η πληθυσμιακή αναλογία ορεινών με πεδινά-αστικά μέρη την εποχή εκείνη ήταν αντιστρόφως ανάλογη των περιόδων ειρήνης και πολιτισμένης διοίκησης.

via ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΑ: Μοραΐτες Οπλαρχηγοί του 1821

Yunani medicine

Yunani or Unani medicine (Urdu: طب یونانی tibb yūnānī[1]) is the term for Perso-Arabic traditional medicine as practiced in Mughal India and in Muslim culture in South Asia and modern day Central Asia. The term is derived from Arabic Yūnānī “Greek”,[2] as the Perso-Arabic system of medicine was in turn based on the teachings of the Greek physicians Hippocrates and Galen.[3]

The Hellenistic origin of Unani medicine is still visible in its being based on the classical four humours: Phlegm (Balgham), Blood (Dam), Yellow bile (Ṣafrā’) and Black bile (Saudā’), but it has also been influenced by Indian and Chinese traditional systems.[

via Yunani medicine – Wikipedia

Ο Μποδοσακης αρχιερεας του δωσιλογισμού

Σύμφωνα με μαρτυρική κατάθεση του διευθυντή της Ραδιο-Ηλεκτρικής Υπηρεσίας του υπ. Συγκοινωνιών (αρμόδιας για Ταχυδρομεία, Τηλέγραφο και Τηλεφωνία), Στέφ. Ελευθερίου, η σύμβαση με την Telefunken (θυγατρική της Siemens) γράφηκε το 1938 ύστερα από διαπραγματεύσεις. Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο υπουργός Συγκοινωνιών και μετείχε ως μέλος και ο μάρτυρας Στέφ. Ελευθερίου. Η σύμβαση αυτή όφειλε να κατακυρωθεί από το υπουργικό συμβούλιο, αλλά αυτό αρνήθηκε. Διέρρευσε πως «δεν επληρώθησαν αι 20.000 χρυσαί λίραι, αι οποίαι εζητήθησαν από πρόσωπον έχον επιρροήν επί της Κυβερνήσεως»… Το 1939 η Siemens αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της εταιρείας ΤΤΤ…

Το 1941 επανέφερε το θέμα η κυβέρνηση Τσολάκογλου, προκειμένου να κατακυρωθεί η σύμβαση. Στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Εχομεν μίαν εταιρείαν, η οποία εις το παρελθόν ηδικήθη, ο χρόνος πάντως δεν είναι ο κατάλληλος να εξετάσωμεν αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει να συζητήσωμεν και να επιτύχωμεν ό,τι καλλίτερον ημπορούμε»… Ενας άλλος υπουργός υπερθεμάτισε, δηλώνοντας ότι «εκ της μελέτης που είχαμε επίστευσεν ότι η εταιρεία ηδικήθη». Εγινε τότε δεκτή η παλαιά συμφωνία με μικρές τροποποιήσεις. Με αυτό τον τρόπο, η Siemens στην Ελλάδα κατέκτησε το μονοπώλιο του ηλεκτροτεχνικού τομέα χαμηλού βολτάζ.

via Ο… Πρόδρομος του δωσιλογισμού | Άρθρα | Ελευθεροτυπία

TPP HISTORY: Οι πρώτοι Αμερικανοί «πλανητάρχες» για τους Έλληνες – ThePressProject

Τον Πρόεδρο Monroe διαδέχτηκε στον Λευκό Οίκο ο χαρισματικός Υπουργός του John Quinsy Adams, το 1825 όπου και κάθισε μέχρι το 1829. Θα περίμενε κανείς ότι εκείνη η αυστηρή ουδετερότητα που εφαρμοζόταν επί των ημερών του στο υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχιζόταν και με την Προεδρική του ιδιότητα. Ωστόσο τα πράγματα εξελίχτηκαν λίγο διαφορετικά. Ο διπλωμάτης κύριος William C. Somerville έλαβε εντολή από τον Πρόεδρο τον Απρίλιο του 1825 να μεταβεί μυστικά στην επαναστατημένη Ελλάδα για να μεταφέρει στους επαναστάτες το έντονο ενδιαφέρον των Αμερικανών για τον αγώνα τους, να διερευνήσει η ικανότητα τους να κερδίσουν την ανεξαρτησία της, να προωθήσει το αμερικανικό εμπόριο και να παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες στους Έλληνες. Ο ατυχής Somerville δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την αποστολή του καθότι πέθανε άρρωστος στο σπίτι του διάσημο στρατηγού Λαφαγιέτ στη Γαλλία.

via TPP HISTORY: Οι πρώτοι Αμερικανοί «πλανητάρχες» για τους Έλληνες – ThePressProject

Ο σύντομος Ελληνικός Εμφύλιος του 1916 | TVXS – TV Χωρίς Σύνορα

Τον αμέσως επόμενο μήνα (Απρίλιο του 16) η άφιξη του Βασιλιά της Σερβίας και της κυβέρνησης του, με την ταυτόχρονη έλευση 120.000 Σέρβων στρατιωτών και η πρόθεση των «Συμμάχων» να ανακηρύξουν την Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα του Σερβικού κράτους, δημιούργησαν ένα εξαιρετικά τεταμένο καλοκαίρι, με βομβιστικές επιθέσεις κρυφή διπλωματία και εξοπλισμό ομάδων εντός των τειχών μιας πόλης που κράτη κι ανεξάρτητες ομάδες έπαιζαν τα ρέστα τους, ενώσω η ίδια έπαιζε μια άγρια παρτίδα σκακιού.

Στα μέσα Αυγούστου η κήρυξη του Κινήματος Εθνικής Άμυνας, με προμετωπίδα ‘στρεφόμαστε εναντίον του Βουλγαρικού Στρατού Κατοχής και όχι εναντίον του Βασιλιά’, σηματοδότησε παρόλα αυτά τον διχασμό όσων στρατιωτικών σωμάτων και πολιτών ήθελαν να μείνουν πιστοί στον θρόνο και στις Γερμανικές επιδιώξεις, και όσων, ολιγάριθμων στρατιωτικών μονάδων (κυρίως Βρακοφόρων Κρητικών) μα και της πλειοψηφίας των πολιτών, ήθελαν να αντιδράσουν.

via Ο σύντομος Ελληνικός Εμφύλιος του 1916 | TVXS – TV Χωρίς Σύνορα

The History Of Greek Sovereign Debt Defaults | Investopedia

The Greek War of Independence began in 1821 and targeted the end of Ottoman authority, which had ruled most of that region for centuries. In 1824, a loan of 472,000 pounds was secured on the London Stock Exchange to continue this fight. This offering was oversubscribed and buyers were required to put down only 10% of the purchase price with a promise to pay the balance over time. An additional loan of 1.1 million pounds was floated in 1825.

The unfortunate fact about these two loans was that speculators and middlemen in London skimmed off much of the proceeds before Greece received any funds. Another issue was that the Greek War of Independence soon descended into civil war between rival factions, making it difficult to even figure out who should receive these funds.

No interest payments were ever made to the bondholders on these two loans, and the value of the paper eventually plummeted to a fraction of the par value. It wasn’t until 1878 that the Greek government settled on the loans, which by then with accrued interest had increased to over 10 million pounds.

via The History Of Greek Sovereign Debt Defaults | Investopedia